Набавка штандова за манифестацију „Фестивал здравља“ у граду Зворник

Број: 02-111-24/19
Датум: 17.04.2019. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У поступку за избор најповољнијег понуђача за набавку: Набавка штандова за манифестацију „Фестивал здравља“ у граду Зворник“, понуде су доставили следећи понуђачи:

  1. Polis“ д.о.о Приједор;
  2. „Нова опрема“ д.о.о Бања Лука;
  3. Metro media group“ д.о.о Бања Лука.

 II

Након разматрања понуда које испуњавају услове за набавку роба:  Набавка штандова за манифестацију „Фестивал здравља“ у граду Зворник“, најповољнији понуђач је Polis“ д.о.о Приједор.

III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 14.999,40 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку и монтажу робе је 20 календарских дана од дана потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању овјерене фактуре.

Припремио:_________                                                       Верификовао:______________

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Polis“ д.о.о Приједор,
  2. „Нова опрема“ д.о.о Бања Лука,
  3. „Metro media group“ д.о.о Бања Лука,
  4. 4. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  5. 5. Архива.
2