Набавка саобраћајног полигона за едукацију дјеце

Број: 02-360-18/19
Датум: 02.04.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-114-3-24/19, дана 01.03.2019. године, пријавио се понуђач:

  1. Константа“ д.о.о. Бања Лука. 

II

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе путем отвореног поступка доставио за Уговорни орган најнижу цијену технички задовољавајуће понуде од 10.220,40КМ без ПДВ-а. Рок за испоруку робе је 30 дана од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши 30 дана по испостављању овјерене фактуре.

Против ове одлуке понуђач има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Константа“ д.о.о. Бања Лука,
  2. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  3. Архива.

2