Набавка садница за акцију „Април мјесец чистоће

Број: 02-360-32/18
Датум: 16.05.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка садница за акцију „Април мјесец чистоће, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-1-36-3-23/18, дана 03.05.2018. године. године, пријавио се понуђач:      

  1. Пољопривредна апотека „Агро-трговина“ Пилица.

II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 26.159,00КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 7 дана од потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању рачуна/фактуре.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.                                                                                                        

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. Пољопривредна апотека „Агро-трговина“ Пилица,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

3