Набавка радних униформи за ПВЈ Зворник

Број: 02-360-106/17
Датум: 04.07.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка радних униформи за ПВЈ Зворник, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-1-67-3-58/17, дана 21.06.2017. године, понуде су доставили следећи понуђачи:      

  1. „6. Новембар д.о.о Зворник,
  2. „Спарта“ д.о.о Бања Лука.

II

 Након разматрања понуда које испуњавају услове за набавку оглашене робе Набавка радних униформи за ПВЈ Зворник најповољнији понуђач је „Спарта“ д.о.о Бања Лука.

III

 Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за набавку наведене робе доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 34.989,79КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је: 15 дана за испоруку љетње униформе и 60 дана за испоруку зимске униформе, од дана обостраног потписивања уговора. Плаћање се врши 50% авансно а остатак након испоруке робе и потписивања записника о примопредаји.

Против ове одлуке сваки кандидат – понуђач има право да поднесе жалбу у року од пет (5) дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „6. Новембар“ д.о.о Зворник,
  2. „Спарта“ д.о.о Бања Лука,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  4. Архива.

3