Набавка радијских одашиљача са пријемником

Број:  02-360-27/19
Датум: 30.04.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), Градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Набавкарадијских одашиљача са пријемником“, понуду је доставио понуђач:

  1. Centronix“ доо Бања Лука, браће Подгорника 49 Б, Бања Лука.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 2.876,09 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 30 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши у року од 30 дана по испостављању овјерене фактуре.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: https://www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Centronix“ доо Бања Лука,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.