Набавка путничког аутомобила

Број: 02-360-147/15
Датум: 11.01.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелник Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка путничког аутомобила објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-118-3-44/15, дана 15.12.2015. године, пријавио се понуђач:

  1. „Универзал ауто“ д.о.о. Бијељина.

 II

Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведену робу доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 63.438,00КМ. Рок за испоруку робе је 60 дана од обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре најкасније у року од 30 дана након испоруке и пријема уговорене робе.

Против ове Одлуке понуђач има право на жалбу у року од 10 (десет) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                                                    Верификовао:
Ристановић Митар                                                                   Милош Томић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА

                                                                                                      Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Универзал ауто“ д.о.о. Бијељина,
  2. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  3. Архива.

7