Набавка путничких аутомобила

Број: 02-360-63/17
Датум: 07.04.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка путничких аутомобила“, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-26-3-33/17, дана 16.03.2017. године и „Службеном гласнику БиХ“, број: 21/17 од 24.03.2017.године, пријавио се следећи понуђач: 

  1. „Универзал ауто“ д.о.о Бијељина.

 II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспешнији јер је за наведене робе доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 49.900,00КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 60 календарских дана од дана потписивања уговора, а плаћање се врши у року од 30 дана након запримања овјерене фактуре.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

         ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Универзал ауто“ д.о.о Бијељина,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  3. Архива.

6