Набавка половног возила за потребе ватрогасног сервиса

Број:  02-360-37/18
Датум: 16.05.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), Градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Набавка половног возила за потребе ватрогасног сервиса“, понуду је доставио понуђач:

  1. „6. Новембар“ доо Зворник, Вука Караџића бр. 148, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 6.903,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 2 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши жирално, у року од 60 дана од дана испоруке возила.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „6. Новембар“ доо Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

1