Набавка пјене за гашење пожара

Број:  02-360-61/17
Датум:10.03.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Набавка пјене за гашење пожара“, понуду је доставио понуђач:

  1. „ГАСОП РС“ д.о.о. Табанци 2б, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 5.998,59 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 3 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре. 

                                                III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Гасоп“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

4