Набавка печата за потребе Градске управе Зворник

Број:  02-360-65/16
Датум:27.05.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Набавка печата за потребе Градске управе Зворник“, понуду је доставио понуђач:

  1. ФОТОКОПИРНИЦА „БИСЕР“, улица Светог Саве 38, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 2.835,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 10 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши авансно 100%.

                                              III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

Припремио: Дарко Цвјетиновић

      В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Фотокопирница „Бисер“ Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

8