Набавка опреме за стоматолошку ординацију у ОШ „Свети Сава“, у Зворнику

Број: 02-360-201/17
Датум: 26.12.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 Члан 1.

 Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке Набавка опреме за стоматолошку ординацију у ОШ „Свети Сава“, у Зворнику кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

  1. Krajinagroupд.о.о Бања Лука. 

Члан 2.

1)    Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је за наведене робе путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 21.240,41 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 20 дана од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању овјерене фактуре.

2)     Против ове одлуке кандидат – понуђач има право да поднесе жалбу у року од 5 дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Krajinagroup“ д.о.о Бања Лука,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

4