Набавка опреме за потребе Центра за подршку дјеци са сметњама у развоју и њиховим породицама у Граду Зворник

Број: 02-360-157/2017
Датум: 24.08.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Набавка опреме за потребе Центра за подршку дјеци са сметњама у развоју и њиховим породицама у Граду Зворник“, 15.08.2017. године понуду су доставили следећи понуђачи:

  1. MLADOST TRADE“ д.о.о. Светог Саве З-14/Б, Зворник,
  2. „ЕУРОГРАФИКА“ д.о.о. Каракај бб, Зворник,
  3. MEDIA-STANDARD“ д.о.о. Браће Југовића бб, Зворник.

II

Након разматрања понуда које испуњавају услове за набавку оглашених роба, као најповоњнији понуђач изабран је MLADOST TRADE“ д.о.о. Зворник.

III

Понуђач из претходног члана је оцијењен као најповољнији јер је доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде у укупном износу од 2.080,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 3 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму а плаћање се врши на основу достављене овјерене окончане ситуације.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

Припремио: Зоран Ђукановић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „MLADOST TRADE“ д.о.о. Зворник,
  2. „ЕУРОГРАФИКА“ д.о.о. Зворник,
  3. „MEDIA-STANDARD“ д.о.о. Зворник,
  4. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  5. Архива.

3