Набавка опреме за потребе Службе цивилне заштите града Зворник

Број: 02-360-168/17
Датум: 19.10.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка опреме за потребе Службе цивилне заштите града Зворник“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-89-3-76/17 дана 28.09.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи:      

  1. „Техничка заштита“ д.о.о. Добој,
  2. Мигрос“ д.о.о. Сарајево,
  3. „Беопром-076“ д.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Набавка опреме за потребе Службе цивилне заштите града Зворник“, најповољнији понуђач је Беопром-076“ д.о.о. Зворник. 

                                                                                               III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 42.620,00КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 40 дана од потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Техничка заштита“ д.о.о. Добој,
  2. „Мигрос“ д.о.о. Сарајево,
  3. „Беопром-076“ д.о.о. Зворник,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  5. Архива.

4