Набавка опреме за потребе реализације Пројекта проширења обима услуга Центра за подршку дјеци са сметњама у развоју и њиховим породицама у Граду Зворник

Број:  02-360-77/16
Датум:28.06.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Набавка опреме за потребе реализације Пројекта проширења обима услуга Центра за подршку дјеци са сметњама у развоју и њиховим породицама у Граду Зворник“, 24.06.2016. године понуду су доставили следећи понуђачи:

  1. „ТОП СПОРТ“ д.о.о. Хајдук Вељкова 13, Бијељина,
  2. „ГАРФИЛД“ ОТР и комисион, Нушићева бб, Бијељина,
  3. „ЈОРГОС“ д.о.о.  Цара Уроша 34, Бијељина.

II

Након разматрања понуда које испуњавају услове за набавку оглашених роба, као најповоњнији понуђач изабран је „ТОП СПОРТ“ д.о.о. Бијељина.

III

Понуђач из претходног члана је оцијењен као најповољнији јер је доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде у укупном износу од 4.202,84 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 10 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши на основу достављене овјерене окончане ситуације.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

Припремио: Зоран Ђукановић

     В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ТОП СПОРТ“ д.о.о. Бијељина,
  2. „ГАРФИЛД“ ОТР и комисион, Бијељина,
  3. „ЈОРГОС“ д.о.о. Бијељина,
  4. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,

Архива.

5