Набавка одликовања за манифестацију Избор спортисте године

Број:  02-360-5/18
Датум:24.01.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Набавка одликовања за манифестацију Избор спортисте године“, понуду је доставио понуђач:

  1. „СПОРТ ПРИНТ“ з.р, мајора Драгутина Гавриловића бр.59, Бијељина.

Члан 2.

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 1.119,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 2 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре. 

                                                                                        Члан 3.                                          

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Спорт принт“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

4