Набавка нових тонера, мастила и рибона – Лот1 и Набавка канцеларијског материјала и папира – Лот2

Број: 02-360-19/18
Датум: 13.03.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка нових тонера, мастила и рибона – Лот1 и Набавка канцеларијског материјала и папира – Лот2 објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-120-3-8/18, дана 15.02.2018. године, пријавили су се следећи понуђачи и то за:

Лот1 – Набавка нових тонера, мастила и рибона: 

 1. „Алф-ом“ д.о.о. Бања Лука,
 2. „Printex “ д.о.о. Сарајево,
 3. „План плус“ д.о.о. Зеница,
 4. „Aero Exclusive“ д.о.о. Сарајево, ПЈ Тузла,
 5. „Профи нова“ д.о.о. Бијељина,
 6. „KMC“ д.о.о. Бања Лука,
 7. „Дефтер“ д.о.о. Сарајево,
 8. „Copitrade“ д.о.о. Бијељина,
 9. „Оскар“ з.т.р. Зворник. 

Лот2 – Набавка канцеларијског материјала и папира:

 1. „План плус“ д.о.о. Зеница,
 2. „Aero Exclusive“ д.о.о. Сарајево, ПЈ Тузла,
 3. „Профи нова“ д.о.о. Бијељина,
 4. „Дефтер“ д.о.о. Сарајево
 5. „Copitrade“ д.о.о. Бијељина,
 6. „Оскар“ з.т.р. Зворник.

II

 Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  Набавка нових тонера, мастила и рибона – Лот1, Набавка канцеларијског материјала и папира – Лот2најповољнији понуђач је „Оскар“ з.т.р. Зворник.

 III

 Понуђач из члана ll. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде. Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на двије године у укупном износу за ЛОТ1 – 6.585,93КМ и ЛОТ2 – 32.048,76КМ са ПДВ-ом. Роба се испоручује 5 дана од пријема писаног захтјева Уговорног органа по потреби у току 2018 и 2019. године. Плаћање се врши по испостављању овјерених фактура.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Алф-ом“ д.о.о. Бања Лука,
 2. „Printex “ д.о.о. Сарајево,
 3. „План плус“ д.о.о. Зеница,
 4. „Aero Exclusive“ д.о.о. Сарајево, ПЈ Тузла,
 5. „Профи нова“ д.о.о. Бијељина,
 6. „KMC“ д.о.о. Бања Лука,
 7. „Дефтер“ д.о.о. Сарајево,
 8. „Copitrade“ д.о.о. Бијељина,
 9. „Оскар“ з.т.р. Зворник,
 10. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
 11. Архива.

2