Набавка нових и половних рачунара и рачунарске опреме

Број: 02-360-35/18
Датум: 31.05.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка нових и половних рачунара и рачунарске опреме, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-25-3-11/18, дана 27.02.2018. године, пријавио се понуђач:     

  1. Mladost Trade д.о.о. Зворник.

II

 Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 24.594,15КМ са ПДВ-ом. Роба се испоручује по потреби у току 2018. године (не дуже од 10 дана од дана писаног захтјева уговорног органа), а плаћање се врши по испостављању овјерене фактуре.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Mladost Trade“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

2