Набавка намирница за кориснике из пројекта народне кухиње -одлука о поништењу

Број: 02-360-27/17
Датум: 20.03.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка

 I

 Поништава се поступак јавне набавке Набавка намирница за кориснике из пројекта народне кухиње, објављен на порталу јавних набавки број: 70-1-1-20-3-29/17, дана 02.03.2017. године у складу са чланом 69. став (2), тачка а) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

II

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  2. Архива.

6