Набавка намирница за кориснике из пројекта народне кухиње

Број: 02-360-22/18
Датум: 26.03.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка намирница за кориснике из пројекта народне кухиње, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-25-3-11/18, дана 27.02.2018. године, пријавио се понуђач:      

  1. M&V group д.о.о Ораовац – Зворник.

II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 22.920,30КМ са ПДВ-ом. Роба се испоручује 3 пута у току 2018. године (март, јули и октобар), а плаћање се врши жирално у року од 40 дана по испоруци мјесечне количине.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „M&V group“ д.о.о Ораовац – Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

1