Набавка намирница за кориснике из пројекта народне кухиње

Број: 02-360-21/19
Датум: 22.04.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка намирница за кориснике из пројекта народне кухиње објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-119-3-28/19, дана 25.03.2019. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. M&V Group“ д.о.о. Ораовац – Зворник,
  2. „АС“ д.о.о. Јелах – Тешањ.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Набавка намирница за кориснике из пројекта народне кухиње“, најповољнији понуђач је M&V Group“ д.о.о. Ораовац – Зворник. 

III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 23.963,12КМ са ПДВ-ом. Роба ће се испоручивати по потреби у току 2019. године (3 испоруке: април, јули и октобар), а плаћање ће се вршити у року од 40 дана од дана запримања овјерене фактуре по испоруци мјесечне количине.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „M&V Group“ д.о.о. Ораовац – Зворник,
  2. „АС“ д.о.о. Јелах – Тешањ,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  4. Архива.