Набавка мултифункционалног уређаја

Број:  02-360-54/18
Датум: 07.08.2018 године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Набавка мултифункционалног уређаја“, понуду је доставио понуђач:

  1. Mladost – Trade“ д.о.о. Зворник,  Светог Саве З-14/Б, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за набавку наведене робе у укупном износу од 4.410,90 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 5 (пет) дана од обостраног потписивања уговора о директном споразуму, а плаћање се врши авансно 100%.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Mladost – Trade“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

3