Набавка лиценце за програм „ESET NOD32 Antivirus Business Ed. (Е) 1g

Број:  02-360-95/17
Датум:22.05.2017 године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Набавка лиценце за програм „ESET NOD32 Antivirus Business Ed. (Е) 1g“ за период од 19.05.2017.године до 18.05.2018.године, понуду је доставио понуђач:

  1. „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла,  Позоришна бб, Тузла.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 1.103,90 КМ са ПДВ-ом.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

        ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

3