Набавка кошева са покретљивом конструкцијом

Број: 02-360-20-1/19
Датум: 10.06.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 l

 Након постизања, за Уговорни орган, економски прихватљиве понуде у поступку јавне набавке Набавка кошева са покретљивом конструкцијом кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

  1. Derby trade“ д.о.о. Брчко.

 

 ll

 

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као повољан јер је за наведене робе путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде у износу од 5.503,68КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку и монтажу робе је 15 дана, а плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана запримања фактуре.

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (10) десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Derby trade“ д.о.о. Брчко,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.