Набавка канцеларијског намјештаја

Број:  02-360-96/17
Датум:22.05.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Набавка канцеларијског намјештаја, понуду је доставио понуђач:

  1. „МЕГА СИСТЕМ“ д.о.о. Пађине бб, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 5.316,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 20 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму. Плаћање се врши авансно 50% а остатак по испостављању овјерене фактуре. 

                                                                                                    III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

      ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „МЕГА СИСТЕМ“ д.о.о. Пађине,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

4