Набавка изолационих апарата

Број: 02-360-15/16
Датум: 22.02.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I 

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка изолационих апарата објављеном на порталу јавних набавки број: 70-718-3-9/16, дана 08.02.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

  1. „Финанц“ д.о.о. Мостар,
  2. „Ватро-прометд.о.о. Бања Лука,
  3. „Еко-бел“ д.о.о. Трн.

II

 Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  Набавка изолационих апаратанајповољнији понуђач је Еко-бел“ д.о.о. Трн. 

III

 Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 16.637,40КМ. Рок за испоруку робе је 20 дана, а плаћање се врши по испостављању рачуна/фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                             Ненад Станковић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Финанц“ д.о.о. Мостар,
  2. „Ватро-промет“ д.о.о. Бања Лука,
  3. „Еко-бел“ д.о.о. Трн,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  5. Архива.

4