Набавка, инсталација и конфигурација телефонске централе

Број: 02-360-51/18
Датум: 21.08.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка, инсталација и конфигурација телефонске централе, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-152-3-37/18, дана 25.07.2018. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

  1. King“ д.о.о Добој,
  2. Lanaco“ д.о.о Бања Лука.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку роба у предмету  Набавка, инсталација и конфигурација телефонске централе“, најповољнији понуђач је Lanaco“ д.о.о Бања Лука.

 III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 13.969,80КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 30 дана од дана потписивања уговора, а плаћање се врши у року од 30 дана након запримања овјерене фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „King“ д.о.о Добој,
  2. „Lanaco“ д.о.о Бања Лука,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  4. Архива.

5