Набавка информативних услуга путем телевизије

Број: 02-360-6/16
Датум: 12.02.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

  I

Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке „Набавка информативних услуга путем телевизијепреговарачки поступак без објаве обавјештења о јавној набавци, кандидати који испуњавају квалификације и критеријуме  наведене у позиву су: 

  1. РТВ „БН“ Бијељина,
  2. А.Д. РТВ Подриње“ Лозница.

II

Понуђачи из члана I ове Одлуке оцијењени су као повољни  јер су у тендерској документацији за наведене услуге путем преговарачког поступка доставили за Уговорни орган економски повољну  цијену технички задовољавајуће понуде:

  • РТВ „БН“ Бијељина, укупна цијена са ПДВ-ом 3.510,00КМ, на мјесечном нивоу,
  • А.Д. „РТВ Подриње“ Лозница, укупна цијена са ПДВ-ом 500,00 €, на мјесечном нивоу.

Против ове Одлуке понуђачи имају право на жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка

Обрадио:                                                       Верификовао:

Ристановић Митар                                                           Гордан Јовановић

                                                                                                            ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА

                                                                                                                Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. РТВ „БН“ Бијељина,
  2. А.Д. „РТВ Подриње“ Лозница,
  3. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  4. Архива.

6