Набавка информативних услуга путем радија

Број: 02-360-7/16
Датум: 12.02.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

 Након постизања, за Уговорни орган, економски најповољније понуде у поступку јавне набавке „Набавка информативних услуга путем радијапреговарачки поступак без објаве обавјештења о јавној набавци, кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је: 

  • Д.О.О. „Пет комерц“ Дрињача, Радио „Освит“.

II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је у тендерској документацији за наведене услуге путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 865,80КМ са ПДВ-ом на мјесечном нивоу.

Против ове Одлуке понуђач има право  на жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

        Обрадио:
Ристановић Митар                                                        Верификовао:
Гордан Јовановић

                                                                                                            ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. Д.О.О. „Пет комерц“ Дрињача, Радио „Освит“,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.
5