Набавка и уградња столарије за Дом културе у МЗ Економија

Број: 02-360-156/17
Датум: 05.10.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка и уградња столарије за Дом културе у МЗ Економија“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-80-3-67/17 дана 21.08.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи:      

  1. „Кипарис“ д.о.о. Зворник,
  2. Кесо – градња“ д.о.о. Тршић – Зворник.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Набавка и уградња столарије за Дом културе у МЗ Економија“ и проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је Кипарис“ д.о.о. Зворник. 

                                                                                                III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 10.331,10КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 15 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

  ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Кипарис“ д.о.о. Зворник,
  2. „Кесо – градња“ д.о.о. Тршић – Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  4. Архива.

2