Набавка и уградња опреме за фискултурну салу у Каракају

Број: 02-360-20/19
Датум: 17.04.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка и уградња опреме за фискултурну салу у Каракају објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-118-3-27/19, дана 21.03.2019. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „Спорт нет инжењеринг“ д.о.о. Широки Бријег,
  2. „Трисар ИНН“ д.о.о. Сарајево,
  3. „Топ спорт“ д.о.о. Бијељина,
  4. Derby trade“ д.о.о. Брчко.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Набавка и уградња опреме за фискултурну салу у Каракају“ и проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је Derby trade д.о.о.Брчко. 

III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 51.901,00КМ без ПДВ-а. Рок за испоруку и монтажу робе је 15 дана од писаног захтјева наручиоца за испоруку робе, а плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана запримања фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Спорт нет инжењеринг“ д.о.о. Широки Бријег,
  2. „Трисар ИНН“ д.о.о. Сарајево,
  3. „Топ спорт“ д.о.о. Бијељина,
  4. „Derby trade“ д.о.о. Брчко,
  5. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  6. Архива.
1