Набавка и уградња опреме за фискултурну салу на Брањеву

Број: 02-360-158/17
Датум: 20.09.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка и уградња опреме за фискултурну салу на Брањеву“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-81-3-68/17 дана 29.08.2017 године, пријавили су се следећи понуђачи:      

  1. „Маратон ЛДН“ д.о.о. Бијељина,
  2. Топ спорт“ д.о.о. Бијељина,
  3. „Derby trade“ д.о.о. Брчко.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  Набавка и уградња опреме за фискултурну салу на Брањеву“ и проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је Топ спорт“ д.о.о. Бијељина. 

      III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 31.079,88КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је до 15 дана од дана достављања писменог захтјева наручиоца за набавку и монтажу робе, а плаћање се врши 30 дана по испоруци  и монтажи опреме.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

   ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Маратон ЛДН“ д.о.о. Бијељина,
  2. „Топ спорт“ д.о.о. Бијељина,
  3. „Derby trade“ д.о.о. Брчко,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  5. Архива.

3