Набавка и уградња нових љуљашки, реконструкција и комплетирање постојећих справа на игралиштима за дијецу

Број:  02-360-16/18
Датум: 12.02.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Набавка и уградња нових љуљашки, реконструкција и комплетирање постојећих справа на игралиштима за дијецу, понуду је доставио понуђач:

  1. „МЕТАЛМОНТ“ д.о.о. Зворник,  Браће Југовића Б-14, Зворник.

Члан 2.

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку и уградњу наведене робе у укупном износу од  6.780,30 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку и уградњу робе је 10 радних дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању овјерене  окончане ситуације.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. МЕТАЛМОНТ“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

1