Набавка и уградња водоводног цријева и пумпи у МЗ Крижевићи, МЗ Каменица, МЗ Локањ и МЗ Петковци

Број: 02-360-40/16

Датум:06.04.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелник Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка и уградња водоводног цријева и пумпи у МЗ Крижевићи, МЗ Каменица, МЗ Локањ и МЗ Петковци објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-1-25-3-22/16, дана 24.03.2016. године, пријавио се понуђач:

  1. Hidrocom“ д.о.о. Зворник.

 II

 Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 9.692,00КМ. Рок за испоруку робе и уградњу је 7 дана од потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању овјерених фактура.

Против ове Одлуке понуђач има право на жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                          Верификовао:

Ристановић Митар                                                 Милош Томић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Hidrocom“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

7