Набавка и уградња видео надзора у Граду Зворник

Број: 02-360-52/16
Датум: 16.05.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка и уградња видео надзора у Граду Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-40-3-34/16, дана 21.04.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. Sector security“ д.о.о. Бања Лука,
  2. „Alpha security“ д.о.о. Бања Лука.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  „Набавка и уградња видео надзора у Граду Зворник“ најповољнији понуђач је Alpha security“ д.о.о. Бања Лука.

                                                                        III                                            

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 95.349,74КМ. Рок за испоруку робе је 30 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању овјерене фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                             Милош Томић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Sector security“ д.о.о. Бања Лука,
  2. „Alpha security“ д.о.о. Бања Лука,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  4. Архива.

6