Набавка и уградња система за подизање притиска водосистема у МЗ Дрињача, у насељу Будишевац

Број:  02-360-73/16
Датум:23.06.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Набавка и уградња система за подизање притиска водосистема у МЗ Дрињача, у насељу Будишевац“, понуду је доставио понуђач:

  1. Hidrocom“ д.о.о., Патријарха Павла бр.24, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 1.260,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 10 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши 50% авансно.

 

                                                 III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

Припремио: Дарко Цвјетиновић                                    Обрадио: Зоран Ђукановић

В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Hidrocom“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

7