Набавка и уградња опреме за одржавање уличне расвјете у граду Зворнику

Број: 02-360-30/17
Датум: 08.05.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: , објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-221-3-30/17, дана 07.03.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

  1. „Енергија“ д.о.о Бијељина,
  2. Телефонија Видаковић“ д.о.о Добој,
  3. Монти“ д.о.о Зворник,
  4. „ВТ Компред“ д.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за вршење оглашених услуга  Набавка и уградња опреме за одржавање уличне расвјете у граду Зворнику“, најповољнији понуђач је „ВТ Компред“ д.о.о. Зворник.

 III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене услуге доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде. Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на 2 (два) године, у износу од 62.661,26КМ са ПДВ-ом. Рок вршења услуга и начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Енергија“ д.о.о Бијељина,
  2. „Телефонија Видаковић“ д.о.о Добој,
  3. „Монти“ д.о.о Зворник,
  4. „ВТ Компред“ д.о.о. Зворник.
  5. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  6. Архива.

4