Набавка и уградња опреме за фонтану у Граду Зворник

Број: 02-360-82/16
Датум:25.08.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка и уградња опреме за фонтану у Граду Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-66-3-48/16, дана 19.07.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. Термаг“ д.о.о. Рогатица,
  2. „ИТГ“ д.о.о. Сарајево,
  3. „ГЕА ЕС“ д.о.о. Брчко.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  Набавка и уградња опреме за фонтану у Граду Зворникнајповољнији понуђач је „ГЕА ЕС“ д.о.о. Брчко.

                                           III                                            

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 40.905,54КМ. Рок за испоруку робе је 30 дана од потписивања уговора и увођења у посао од Надзорног органа, а плаћање се врши по испостављању овјерене фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:
Митар Ристановић                                             Горан Писић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. ГЕА ЕС“ д.о.о. Брчко,
  2. „Термаг“ д.о.о. Рогатица,
  3. „ИТГ“ д.о.о. Сарајево
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
  5. Архива.

3