Набавка и уградња нових справа, реконструкција и комплетирање постојећих справа на игралиштима за дијецу

Број:  02-360-97/17
Датум: 23.05.2017 године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Набавка и уградња нових справа, реконструкција и комплетирање постојећих справа на игралиштима за дијецу, понуду је доставио понуђач:

  1. „МЕТАЛМОНТ“ д.о.о. Зворник,  Браће Југовића Б-14, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку и уградњу наведене робе у укупном износу од  6.806,30 КМ са ПДВ-ом.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

        ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. МЕТАЛМОНТ“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

4