Набавка и постављање допуне саобраћајне сигнализације и опреме пута у зони школе у Челопеку

Број: 02-360-33/18
Датум: 17.05.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка и постављање допуне саобраћајне сигнализације и опреме пута у зони школе у Челопеку објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-1-35-3-22/18 дана 03.05.2018. године, пријавили су се следећи понуђачи:      

  1. Sacom д.о.о. Sarajevo,
  2. Сигнал пром“ д.о.о. Зворник.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  Набавка и постављање допуне саобраћајне сигнализације и опреме пута у зони школе у Челопекунајповољнији понуђач је Sacom д.о.о. Sarajevo. 

III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 6.635,07КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку и постављање знакова је 4 дана од дана закључивања уговора, а плаћање се врши 30 дана по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет (5) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Зоран Стевановић

   ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Sacom“ д.о.о. Sarajevo,
  2. „Сигнал пром“ д.о.о. Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“
  4. Архива.

5