Набавка хидрауличног алата са спашавање из саобраћајних удеса

Број: 02-360-94-1/16
Датум: 31.3.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 Након постизања, за Уговорни орган, економски повољне понуде у поступку јавне набавке Набавка хидрауличног алата са спашавање из саобраћајних удеса“ кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

               Гасоп РСд.о.о. Зворник. 

    II

Понуђач из члана I ове Одлуке оцијењен је као повољан  јер је за наведене побе путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган економски повољну цијену технички задовољавајуће понуде у износу 25.389,00КМ  са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 30 дана од потписивања уговора, а плаћање се врши авансно 100%.

Против ове одлуке кандидат – понуђач има право да поднесе жалбу у року од 5 дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Гасоп РС“ д.о.о Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Архива.

3