Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе града Зворник

Број: 02-360-15/18
Датум: 27.02.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 Члан 1.

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе града Зворник“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-1-17-3-7/18 дана 05.02.2018. године, пријавили су се следећи понуђачи:      

  1. Euro petrol oil д.о.о. Зворник,
  2. Кесо промет“ д.о.о. Зворник.

 Члан 2.

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе града Зворник“, најповољнији понуђач је Euro petrol oil д.о.о. Зворник.

 Члан 3.

  • Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 54.440,10КМ  са ПДВ-ом. Роба се испоручује по потреби у току 2018. године, по доласку аутомобила на бензинску станицу, а плаћање се врши по испостављању овјерених фактура.
  • Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Euro petrol oil“ д.о.о. Зворник,
  2. „Кесо промет“ д.о.о. Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  4. Архива.

2