Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе Града Зворник

Број: 02-360-3/17
Датум: 07.02.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе Града Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-715-3-16/17, дана 23.01.2017. године, пријавио се следећи понуђач: 

  1. „Кесо промет“ д.о.о. Зворник.

II

 Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  „Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе Града Зворник“ најповољнији понуђач је „Кесо промет“ д.о.о. Зворник.

 III

 Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 35.876,47КМ са ПДВ-ом. Роба се испоручује по потреби у току 2017. године, по доласку аутомобила на бензинску станицу, а плаћање се врши по испостављању овјерених фактура.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Кесо промет“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
  3. Архива.
3