Набавка чамаца за спашавање

Број: 02-360-112/15

Датум: _______2015. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 38. и 44. Статута општине Зворник – Пречишћен текст (“Службени гласник општине Зворник“ број: 9/14) Начелник општине  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача 

I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку Набавка чамаца за спашавање објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-1-94-3-31/15, дана 27.08.2015. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

  1. „Ватро – промет“ д.о.о. Бања Лука,
  2. „Mipex auto RS“ д.о.о. Бања Лука,
  3. „KM Trade“ д.о.о. Високо.

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  „Набавка чамаца за спашавање“ најповољнији понуђач је „ВАТРО-ПРОМЕТ“ д.о.о. Бања Лука. 

III

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 43.020,43 КМ. Рок за испоруку робе је 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање се врши након испоруке робе.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                               Верификовао:

Митар Ристановић                                            Милош Томић

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                  Зоран Стевановић

  1. „Ватро – промет“ д.о.о. Бања Лука,
  1. „Mipex auto RS“ д.о.о. Бања Лука,
  2. „KM Trade“ д.о.о. Високо,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница општине Зворник“,
  4. Архива.