Набавка артикала за потребе чајне кухиње и одржавање чистоће

Број: 02-360-12/19
Датум: 18.03.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка артикала за потребе чајне кухиње и одржавање чистоће објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-111-3-22/19, дана 15.02.2019. године, пријавили су се следећи понуђачи:     

  1. АС д.о.о. Јелах – Тешањ,
  2. Беопром – 076“ д.о.о. Зворник и
  3. Дефтер“ д.о.о. Сарајево. 
                                                                                                       II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Набавка артикала за потребе чајне кухиње и одржавање чистоће и проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је „Беопром – 076“ д.о.о. Зворник.

       III

Понуђач из члана ll ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 17.500,00КМ без ПДВ-а. Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на двије године. Роба ће се испоручивати по потреби у току 2019. и 2020. године, а плаћање ће се вршити 30 дана након испостављања фактура.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 ДОСТАВЉЕНО:

  1. „АС“ д.о.о. Јелах – Тешањ,
  2. „Беопром – 076“ д.о.о. Зворник
  3. „Дефтер“ д.о.о. Сарајево,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  5. Архива.

1