Набавка алата за рад путара

Број:   02-360-101/17
Датум: 31.05.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Набавка алата за рад путара, понуду је доставио понуђач:

  1. HIDROCOM“ д.о.о. Зворник, улица Патријарха Павла 24, Зворник.  

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 1.385,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 10 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре. 

                                                                          III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

       ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „HIDROCOM“ д.о.о. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.

2