„Контролно испитивање ПВЦ цијеви за канализацију у МЗ Табанци следећих профила: Ф-200, Ф-250 и Ф-315“

Број:  02-360-85/16
Датум:3.8.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке:, понуду је доставио понуђач:

  1. „ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске“, Саве Мркаља 16, Бања Лука.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 1.939,86 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 5 дана након технолошки потребног времена за испитивање и почиње да тече од дана узорковања., а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

Припремио:                                         Верификовао:

 В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске“, Бања Лука,
  2.  Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3.   Архива.

3