Извођење радова на санацији пропуста и приступног пута за Основну школу у Петковцима

Број:  02-360-188/17
Датум:02.11.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Извођење радова на санацији пропуста и приступног пута за Основну школу у Петковцима, понуду је доставио понуђач:

  1. Пантић – промет“ д.о.о., Петковци бр.100, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извођење радова у укупном износу од 6.987,50 КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 15 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора. 

                                                                                                   III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Пантић – промет“ д.о.о, Петковци,
  2. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  3. Архива

2