Извођење радова на санацији оштећења на градским улицама у граду Зворнику

Број:  02-360-187/17
Датум:23.10.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Извођење радова на санацији оштећења на градским улицама у граду Зворнику, понуду је доставио понуђач:

  1. СИГНАЛ ПРОМ“ д.о.о., Економија, улица четврта бр.22, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извођење радова у укупном износу од 3.956,94 КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 20 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора. 

                                                                                          III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

      ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „СИГНАЛ ПРОМ“ д.о.о., Економија,
  2. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  3. Архива.

6