Извођење радова на реконструкцији зграде ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићу

Број: 02-360-1/19
Датум: 04.03.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Извођење радова на реконструкцији зграде ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићу објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-38-3-11/19, дана 24.01.2019. године, пријавили су се следећи понуђачи:

 1. „Техноградња“ д.о.о. Фоча,
 2. „Џена“ д.о.о. Градачац,
 3. „Јокић – инвест“ д.о.о. Зворник,
 4. „Астра план“ д.о.о. Брчко,
 5. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
 6. Genexд.о.о. Зворник,
 7. Група понуђача: „Jović S&Dд.о.о. Угљевик и „Папилон“ д.о.о. Челић.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова  Извођење радова на реконструкцији зграде ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићуи проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник. 

  III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 162.800,00КМ без ПДВ-а. Рок за извођење радова је 90 дана од дана обостраног потписивања Уговора и увођења извођача у посао од стране надзорног органа, а исплату врши Министарство финансија РС по испостављању привремених ситуација овјерених од стране надзорног органа.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Техноградња“ д.о.о. Фоча,
 2. „Џена“ д.о.о. Градачац,
 3. „Јокић – инвест“ д.о.о. Зворник,
 4. „Астра план“ д.о.о. Брчко,
 5. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
 6. „Genex“ д.о.о. Зворник,
 7. „Jović S&D“ д.о.о. Угљевик,
 8. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
 9. Архива.Share on Facebook
2