Извођење радова на изради прикључка на електро-мрежу за Мусић Сенада

Број:  02-360-62/18
Датум: 29.11.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Извођење радова на изради прикључка на електро-мрежу за Мусић Сенада“, понуду је доставио понуђач:

  1. ЗЕДП „Електро-Бијељина“ РЈ „Електродистрибуција“ Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извођење наведених радова у укупном износу од 2.831,93 КМ са ПДВ-ом. Рок за извођење радова је 30 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора и увођења извођача у посао, а плаћање се врши по испостављању овјерене окончане ситуације.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. ЗЕДП „Електро-Бијељина“
  2. РЈ „Електродистрибуција“ Зворник           ,
  3. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  4. Архива.

4